Βιβλιογραφία δειγματοληψίας

Βαθμολόγησε αυτό το άρθρο, πόσο χρήσιμο σου φάνηκε ?

Βιβλιογραφία δειγματοληψίας

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

1. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Colin Robson, Gutenberg, 2007

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

2. Encyclopedia of survey research methods , Paul J. Lavrakas , Sage publications , 2008

3. Internet research methods, A Practical Guide for the Social and

Behavioural Sciences, Claire houson, Peter Yule, Dianna Laurent, Carl Vogel, Sage publications , 2003

4. Advances in Telephone Survey Methodology, Published by John Wiley & Sons, Inc.,2008

5. Essentials of Research Methods, Janet M. Ruane, Blackwell Publishing , 2005

6. Organizational Research Methods , Paul Brewerton and Lynne Millward , Sage Publications , 2001

Δικτυογραφία

http://users.wmin.ac.uk/~bradlen/papers/sam06.html , προσπελάστηκε 22/01/2010 , Nigel Bradley, University of Westminster

(Visited 164 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.